תנאי שימוש


חברת וויפיקס שירותים פיננסים בע"מ (להלן: "החברה", "אנחנו "או "אנו") מספקת פלטפורמה ליצירת מפגש בין צרכנים וגופים פיננסיים, באמצעות האתר www.wifix.co.il להלן: (האתר") ובאמצעות שירותים אחרים המסופקים על ידינו (להלן ביחד: "השירות/ים"). תנאי שימוש אלו מסדירים את הגישה שלך ושימושך באתר ו/או בשירותים. המונח "משתמש", "הלקוח" או "אתה" משמעו המשתמש באתר ו/או בשירותים, כצרכן ו/או כגוף פיננסי. הכניסה לאתר ו/או השימוש בשירותים מעידה על הסכמתך לתנאי השימוש, כמו גם למדיניות הפרטיות המפורסמת באתר בפרק __ להלן (להלן: "מדיניות הפרטיות") כלשונם ובמלואם, ומהווה הסכמה בהתנהגות לתנאי השימוש. המשתמש מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה. אנו שומרים לעצמינו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות או לתקן את תנאי השימוש בכל עת. אתה מסכים להיות כפוף לכל השינויים כאמור. אתה אחראי לקרוא את תנאי השימוש הללו מעת לעת. המשך שימושך באתר ו/או בשירותים לאחר שינוי או תיקון כאמור יהווה הסכמתך לתנאי שימוש המתוקנים. אתה מסכים לכך שאנו נוכל לשנות כל חלק מהאתר, בכל עת, או להפסיק את השירותים או כל חלק מהם, מכל סיבה שהיא, מבלי להודיע לך ומבלי חבות כלשהי. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

1. שימוש באתר
בכפוף להסכמתך ולעמידתך בתנאי השימוש, אנו מעניקים לך זכות מוגבלת, שאינה בלעדית, שאינה ניתנת להעברה, שניתנת לביטול, עבור גישה ושימוש באתר. אינך רשאי להשתמש באתר או בשירותים שלנו כדי לבנות מאגר מידע. האתר והשירותים מיועדים למשתמשים בני 18 ומעלה. כניסתך לאתר ו/או שימושך בשירותים מהווים אישור לכך שהשימוש שלך באתר ו/או בשירותים אינו אסור על פי תנאי השימוש או כל דין.

2. הרשמה
כדי ליצור חשבון אצלנו נבקש ממך למסור מידע מסוים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב לפתיחת חשבון עבור כל משתמש שהוא, מכל סיבה שהיא או להגביל את מספר החשבונות שמשתמש יכול לפתוח, הכל לפי שיקול דעתנו המוחלט. ייתכן ונבקש ממך מידע נוסף בעתיד. חל איסור על מסירת מידע כוזב בזמן הרישום.
המשתמש מצהיר כי ימסור לחברה מידע מלא, נכון ושלם בדבר מצבו הפיננסי והמשפטי וכל מידע רלוונטי אחר, על מנת לאפשר לחברה להעניק את השירותים למשתמש. ידוע למשתמש כי החברה מסתמכת על המידע כפי שהוא ואינה מאמתת את המידע.
אנו ננפיק לך שם משתמש וסיסמא. אינך רשאי לבחור בשם משתמש של משתמש אחר. כמו כן, אסור לבחור שם השתמש שהינו מגונה, פוגעני או מנוגד בכל דרך שהיא לתנאי השימוש ולתקנת הציבור. הינך מתחייב לעדכן את החשבון שלך כדי שהוא יישאר מעודכן ומדויק. כל אבדן הנובע מכך שלא דאגת לשמור את החשבון מעודכן הינו באחריותך הבלעדית.
אסור לך לגלות את הסיסמא שלך לאחר. אנחנו לא נבקש ממך לגלות את הסיסמא. אם תשכח את הסיסמא, תוכל לדרוש שסיסמא חדשה תישלח לכתובת האימייל או לטלפון שלך. החשבון שלך נתון בסכנה אם תרשה למאן דהוא להשתמש בו בצורה שאינה נאותה. החשבון ניתן לסגירה אם אתה או מישהו אחר שמשתמש בחשבון שלך מפר את תנאי השימוש האלה. במידה וחשבונך נסגר, לא תורשה לפתוח חשבון ללא הסכמתנו המפורשת.
אתה מסכים להודיע לנו מיידית על כל שימוש בלתי מורשה בחשבון שלך או בסיסמא שלך. אתה אחראי בצורה בלעדית ומלאה על ביטחון המחשב שלך ועל כל הפעילות בחשבון שלך, גם במקרה בו הפעילות לא בוצעה על ידיך. אנחנו לא נישא באחריות בגין כל הפסד או נזק הנובע משימוש בלתי מורשה בחשבון או בסיסמא שלך. איננו משגיחים על הנדון ואיננו יכולים להבטיח שאנו ניידע על כל שימוש בלתי נאות בחשבון, באתר או בשירותים או שנוכל למנוע שימוש כאמור.
הינך מסכים שאנו יכולים מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתנו המוחלט ומבלי להודיע על כך, לסגור את החשבון שלך ולהסיר כל תוכן שקשור אליו. סיבות לסגירה כאמור יכולות להיות: (א) תקופה ארוכה של חוסר פעילות; (ב) הפרה של תנאי השימוש הללו או של מהותם; (ג) התנהגות שמהווה הונאה או שהינה פוגענית או מטרידה; או (ד) התנהגות המזיקה למשתמשים אחרים, לצדדים שלישיים, לאתוס של הקהילה שלנו או לעניינינו העסקיים. (ה) על פי כל דין.
אם נסבור, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי התרחשה הפרה של תנאי השימוש הללו או כי התרחשה כל התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה, אנחנו נוכל לנקוט בכל פעולה הנראית לנו מתאימה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לחקור כל חשד להפרה של תנאי השימוש הללו או של התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה באתר או בשירותים. אנו נשתף פעולה עם כל חקירה של זרועות אכיפת החוק או עם כל צו בית משפט שדורש מאתנו או מנחה אותנו לגלות את הזהות, ההתנהגות או כל תוכן של כל משתמש שישנו חשד שנקט בפעולות הנחזות למנוגדות לדין. כל סגירה או השעיה של חשבונך לא תשפיע על החובות שלך כלפינו תחת תנאי השימוש הללו (לרבות, ללא הגבלה, בעלות, שיפוי וכל המצגים וההתחייבויות שלך כלפינו והגבלת האחריות), שלפי מהותם ולפי העניין מיועדים להוסיף ולהתקיים לאחר סגירה או השעיה כאמור.

3. שירותים
החברה תלווה את הלקוח בהליך נטילת משכנתא ו/או הלוואה אחרת (להלן: "משכנתא"), בין היתר במתן השירותים הבאים:
(א) שיחת ייעוץ והכוונה ראשונית טלפונית.
(ב) בדיקת מצבו הפיננסי של הלקוח על פי הצהרתו ובחינת האפשרויות המיטביות ללקוח להגשת בקשה להוצאת אישורים עקרוניים מבנקים וגופים פיננסיים (להלן: "בנקים").
(ג) בניית תמהיל משכנתא מותאם אשר יכלול את מסלולי המשכנתא האופטימליים לפי דעתנו, ללקוח.
(ד) הגשת התמהיל לבנקים וביצוע מו"מ בניהם.
(ה) עזרה בבחירת ההצעה הטובה ביותר.
(ו) חיבור בין הבנק והלקוח בין אם במתן פרטי הקשר של הלקוח לבנק ו/או של הבנק ללקוח ובין אם בקביעת פגישה ללקוח בבנק.
(ז) כל שרות אחר שיוסכם בין הצדדים.

יש להקפיד ולקרוא את פרק 10 להלן, בקשר עם שירות בניית תמהיל המשכנתא ובכלל.
החברה תעשה את המרב להעביר ללקוח הצעות בפרק זמן המהיר ביותר.
הלקוח מאשר ומבין שכל בקשה של החברה להמצאת מסמכים כלשהם, נובעת מדרישות המוסדות הפיננסים והינה קריטית לבניית תיק שלם, מקצועי ואמין המשפיע על הדרך בה מתייחסים הגופים הפיננסים ללקוח. מכאן שהלקוח מתחייב לשתף פעולה עם דרישותיה של החברה, לספק מסמכים ומידע, להגיע לפגישות אצל החברה המייעצת ו/או בבנקים ככל שיידרשו, ולעדכן את החברה המייעצת בכל שינוי במידע או קבלת פניה או תשובה מהבנקים.

החברה מתחייבת כי אינה פועלת לטובת בנק כלשהו, וכל ענייניה מסורים לטובת הלקוח.

הלקוח נדרש לעדכן את החברה המייעצת בכל פניה מוקדמת לבנק כלשהו לקבלת משכנתא שביצע לפני ההתקשרות עם החברה המייעצת, ולא לפנות לאף בנק נוסף בבקשה לקבלת משכנתא מבלי ליידע את החברה המייעצת, שכן פנייה כזו צפויה לפגוע בסיכוייה של פנייה נוספת או מקבילה שתעשה בסיוע החברה המייעצת.
הלקוח מצהיר כי שירותי החברה הינם ייעוץ למטרה של נטילת משכנתא בלבד, על פי שיקול דעתה המקצועי של החברה המייעצת. החברה המייעצת אינה מעניקה ייעוץ משפטי ו/או ייעוץ מיסויי ו/או ייעוץ או שיווק השקעות ו/או ייעוץ פיננסי שאינה לעניין המשכנתא באופן נקודתי.
לאחר קבלת פרטי ההתקשרות, סעיף 3 (ו) יפעל המשתמש באופן עצמאי אל מול הבנק אותו יבחר לשם ביצוע יתר הנושאים הבירוקרטים שידרשו לצורך השלמת קבלת כספי המשכנתא.
ההצעות שנציג למשתמשים מאת הבנק/ים על צורותיהן (לרבות, ללא הגבלה, אישור עקרוני, סיכום פגישה ו/או מייל מפקיד הבנק) אינן מהוות אישור סופי ו/או אישור הלוואה מאת הבנק. הן רק מהוות הצעה ראשונית הכפופה לבדיקות ואישורים נוספים, הכל לפי דרישות הבנק. על המשתמש יהיה לעמוד בתנאים והתניות שונים כדי לזכות באישור סופי להלוואה מאת הבנק. שים לב כי איננו יכולים להבטיח שהאישור הסופי שתקבל מאת הבנק ישקף במלואו ואף בחלקו את האישור הראשוני. תוקף ההצעה ותנאיה יהיו לפי מה שקבע כל בנק לפי העניין.
התמהיל המוצע על ידנו לוקח בחשבון פרמטרים והנחות שונות שעשויים להשתנות מעת לעת. חשוב לנו לשמור על שקיפות מרבית ולכן אנו נותנים גילוי לאופן חישוב התמהיל. התמהיל מורכב מ: (1) מסלולי ההלוואה; (2) סכום ההלוואה של כל מסלול מסך המשכנתא; ו- (3) משך ההלוואה בחודשים של כל מסלול הלוואה. חלוקת המשכנתא למסלולי ההלוואה השונים נעשית בהתאם להנחיות בנק ישראל, אשר עשויות להשתנות מעת לעת. אופן החישוב שמבצע האלגוריתם הוא בהתאם להחזר החודשי שנבחר ועל סמך קביעת איכות-הלווה שהאלגוריתם קבע. החישובים מתבצעים בשקלול הסכום בכל מסלול בפריסה לאורך השנים, לעומת כמות המסלולים שנבחרו בהתאם לנתוני הלקוח. חתימת הלקוח על מסמך זה מהווה את הסכמתך לאופן שבו מתבצע החישוב לבניית התמהיל המומלץ על ידי החברה כפי שהוסבר לעיל. אין התחייבות לבניית תמהיל באמצעות האלגוריתם בלבד ממגוון סיבות והחברה עשויה להתערב ידנית ולבנות את התמהיל ללא התערבות האלגוריתם והכל על פי שיקול דעתה ולטובת צרכי הלקוח כפי שהחברה הבינה אותם. לאחר בנייתו התמהיל יישלח לבנקים בסיום תהליך הבקשה, לקבלת הצעות ריבית. לידיעתך, יתכן כי בנק כזה או אחר יחזיר הצעת ריבית לפי תמהיל שונה מהתמהיל שהוצע על ידינו. אנו מאפשרים לבנקים להציע הצעות בתמהילים שונים לפי שיקול דעתם. השוואה בין ההצעות השונות תהיה זמינה עבורך בסיום התהליך באזור האישי שלך או שישלחו אליך ישירות למייל אותו סיפקת, על מנת לאפשר לך להחליט ולבחור, בעזרתנו, את הבנק עמו תרצה להתקדם. מובהר בזאת כי השימוש בשירותים מהווה הסכמתך לאפשרות שהתמהיל שיוצע לך באתר ו/או בשירותים יהיה תמהיל שניתן ע"י הבנקים השונים ולא ע"י החברה, ולא תהיה לך כל טענה כלפי החברה בקשר לכך.
במידה ואינך מסכים, מכל סיבה שהיא, לאופן שבו נבנה התמהיל, לרציונל הכלכלי, ולתהליך שבבסיס יסודו כפי שהוסבר לעיל, נבקשך לא לעשות שום שימוש בתמהיל. במידה ועשית שימוש כלשהו בתמהיל, הנך מאשר כי לא תהיה לך כל טענה בעתיד כלפי החברה בקשר לקבלת תמהיל מומלץ וההנחות בבסיס חישובו.
מובהר כי הבנק אינו מחויב לעמוד להצעה שנתן באמצעות החברה, ואישור ההצעה הסופי תמיד נתון לשיקול דעתו של הבנק, לרבות בתלות בבדיקת נכונות הצהרות שנתן הלקוח. בנק עשוי לסרב לעמוד בהצעה שנתן מסיבות שונות, בין היתר אם מתגלה דבר בבטוחה ו/או בנתוני אשראי או כל נתון אחר של הלקוח, שלשקול דעת הבנק מהווה סיבה שלא לעמוד בהצעה ללקוח, לשנותה או לבטלה. הלקוח מוותר על כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה בכל מקרה בו הבנק אינו עומד בהצעה שהציע.

החברה מתחייבת לנהוג כלפי הלקוח בהגינות ובשקיפות, תוך שימת דגש על צרכי הלקוח. הלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה מהחברה, לשיפוי, פיצויים, הפסדים, אובדן רווחים וכל טענה אחרת. הלקוח מאשר כי שירותי החברה נעשים על סמך הנחות מקובלות אך כי מצב השווקים הפיננסים אינם ניתנים לחיזוי ועל כן החברה המייעצת מתחייבת לפעול על פי שיקול דעת מקצועי אולם אינה יכולה להתחייב כי המשכנתא שתתקבל תהיה אופטימלית בכל מצב שוק בבחינה שתעשה בדיעבד.
הלקוח מאשר כי שיקול הדעת הסופי בנטילת המשכנתא הינה של הלקוח ועל אחריותו. החברה לא תהיה אחרית לכל מעשה או מחדל של גוף כלשהו שאינו החברה אף אם הינו גוף הקשור אליה, בכל הקשור בתמהילי משכנתא ו/או ביטוח משכנתא
החברה אינה מתחייבת כי הלקוח יקבל אישור למשכנתא.
החברה לא תהיה אחראית ללוחות הזמנים של הבנק ולמסוגלותו של הבנק לעמוד בלוחות הזמנים הדרושים ללקוח לקבלת המשכנתא.
השרות ניתן לתקופה שמיום התשלום על השרות ועד לקבלת ההצעות מהבנקים ופגישה עם הבנק עמו בחר הלקוח להתקדם ו/או לשלושה חודשים, לפי המוקדם. החברה מתחייבת כי במידה והלקוח עמד בכל דרישותיה הסבירות לקבלת מסמכים, להגיע לפגישות ייעוץ וכדומה, כי תוגש בקשה לקבלת משכנתא לפחות בבנק אחד.
המשתמש לא יהיה רשאי להעביר ו/או להמחות את זכויותיו או חובותיו על פי תנאי השימוש לצד שלישי כלשהו

4. תשלום וביטולים
התשלום שהמשתמש מעביר לחברה הינו עבור פניה חד פעמית לבנק/ים לקבלת הצעות והצגת ההצעות למשתמש, אך אינו קשור במתן ההצעה על ידי הבנק. סירוב הבנק לתת הצעה למשכנתא מכל סיבה שהיא, ייחשב כקבלת הצעה לעניין עלות הטיפול. כמו כן, עדכון או הארכת בקשה שפג תוקפה, על פי הנחיות הבנק, ייחשב כעסקה נפרדת לכל דבר ועניין
התמורה בעבור השירותים תשולם בסיום התהליך באתר.
(א) בקשת אישור עקרוני מהבנק לפני חתימת חוזה על היקף המשכנתא – 1,250 ₪ + מע"מ
(ב) בניית תמהיל משכנתה, מותאם אישית ע"י האלגוריתם שלנו – 1,500 ₪ + מע"מ
(ג) מכרז ריביות בין הבנקים הכולל אישורים עקרוניים על בסיס התמהיל שנבנה – 2,350 ₪ + מע"מ
(ד) מחזור משכנתה – פניה לשני בנקים מתחרים לבנק בו קיימת המשכנתא – 2500+מע"מ
(ה) נכס קיים – לקיחת משכנתה חדשה או תוספת למשכנתא קיימת פלוס מחזור המשכנתא בכפוף לכדאיות (כולל את כל הסעיפים הקודמים) 3500 - ₪ + מע"מ
(ו) בניה עצמית - 4,000 ₪ + מע"מ

תוספת של 500 ₪ פלוס מעמ תילקח במצבים הבאים: לווה יחידני, לווה תומך, אחד מבני הזוג עצמאי, נכס מעבר לקו ירוק.
תוספת של 1,000 ₪ תילקח במקרים הבאים: עסקה בתוך המשפחה, בעיות קלות בחיווי אשראי.
תוספת של 3,000 ₪ פלוס מעמ תילקח במקרה ואחד הלווים הינו תושב זר.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לתמחר תיקים לא סטנדרטים על פי שיקול דעתה הבלעדי.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לא לקחת תיקים אשר היא מוצאת לנכון לא לקחת וזאת משיקוליה הבלעדיים.
תשלום עבור שירותים שאינם כלולים לעיל יעשה בהסכמה נפרדת בין הלקוח והחברה.

ביטול עסקה: הודעת הביטול תימסר לחברה באמצעות הודעה בכתב לדוא"ל לחברה. החברה רשאית לבטל עסקה בכל מועד ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. הודעה על ביטול העסקה מצד החברה תימסר למשתמש תוך זמן סביר באמצעות אחד מפרטי הקשר שנמסרו בעת ההרשמה לשירות.

כל ההוצאות, לרבות אך לא רק, דמי נסח רישום מקרקעין, רישום משכונות, שמאות, תהיינה על חשבון הלקוח. החברה המייעצת לא תחייב את הלקוח בהוצאה ללא אישור הלקוח מראש.
החברה תהיה רשאית לשנות מחירים בכל עת ללא הודעה מוקדמת. כיום התשלום מתאפשר באמצעות כמה כרטיסי אשראי וזאת באמצעות ספק חיצוני, העברה בנקאית, ביט, אך החברה עשויה לשנות את אמצעי התשלום על פי שיקול דעתה הבלעדי. עליך לכבד את תנאי השימוש של כל אמצעי תשלום. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל את מתן השירותים אם התשלום המלא אינו מתקבל בזמן.
המשתמש הינו האחראי הבלעדי בגין כל מס הקשור בקבלת השירותים. החברה תנכה את המיסים החלים מכל תשלום, כנדרש בחוק. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל עסקאות שיש בהם מן ההונאה או שימוש אסור בכל כרטיס חיוב ו/או אשראי, או בכל שיטת תשלום אחרת.

5. קישורים
באתר עשויים להופיע קישורים לפרסומות ו/או לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידינו. הקישורים מוצגים לנוחות המשתמש בלבד ואין לנו שליטה על אתרים אלה ואין אנו נושאים באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת הקישורים באתר בכדי להעיד על תמיכה בתוכן המוצג באתרים אלו או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם. אנחנו ממליצים לך להפעיל שיקול דעת ולהיזהר בשימוש באתרים של כל צד שלישי. אנו רשאים לפי שיקול דעתנו הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. כמו כן, איננו אחראים על תוצאות שיתוף התוכן שאתה בוחר לעשות ברשתות חברתיות.

6. תוכן המועלה על ידי משתמשים
יכול ונאפשר למשתמשים להעלות תוכן לאתר/לדף הפייסבוק ו/או לשירותים, לרבות פידבק ועדויות (להלן: "תוכן משתמש/ים"). אם אתה מספק לנו תוכן משתמשים, אתה מצהיר שהתוכן כאמור אינו (א) מפר זכויות יוצרים, קניין רוחני, זכויות מוסריות ו/או זכויות פרסום של כל צד שלישי; (ב) כולל כל תוכן משמיץ, מוציא דיבה, מגונה ו/או פוגעני (לרבות תוכן מקדם או מהללת שנאה, אלימות, או קנאות); (ג) מכיל תולעים, וירוסים או תוכנות זדוניות אחרות או (ד) מפר את הדיון החל. על ידי פרסום או העלאה של כל תוכן משתמש, אתה מעניק לחברה ולשותפיה או מקבלות הרישיון ממנה, רישיון עולמי, לא בלעדי, תמידי וללא תמלוגים, לפרסם, לבצע, להציג ולהפיץ תוכן משתמש זה בכל צורה שהיא כחלק מהשירותים או כדי לקדם ולשווק את החברה ושירותיה. אנו שומרים לעצמנו את הזכויות להסרה, להשעות את הגישה או למחוק לצמיתות כל תוכן משתמש, ללא הודעה מוקדמת, לרבות, ללא הגבלה, כל תוכן משתמש, אשר בתפיסתנו הסבירה מפר את המצגים המפורטים לעיל או את האינטרסים העסקיים שלנו. ההחלטות הללו ייעשו על פי שיקול דעתנו הבלעדי ולא תהיה לך כל טענה לגבי ההחלטות הללו.

7. מגבלות
חוץ מכפי שייקבע כאן במפורש, אתה מתחייב שלא לנקוט ושלא להרשות לאף צד שלישי לנקוט בפעולות הבאות: (א) הנדסה לאחור, פירוק או כל ניסיון לגלות את קוד המקור של התוכנה שבבסיס האתר או השירותים; (ב) שינוי של האתר ו/או השירותים, עשיית מניפולציה בו, העתקה או יצירת יצירות נגזרות ממנו, כמו גם הפצה, השכרה, שידור, הצגה פומבית, פרסום, שידור, חלוקה, העברה או כל שימוש אחר שלא על פי תנאי השימוש הללו; (ג) הפעלה או אפשרות להפעיל כל יישום מחשב, רובוט, תוכנת ריגול או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגCrawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר ו/או השירותים. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר או הקוד שלו ו/או מהשירותים; (ד) ניסיון להשבית או לעקוף כל מנגנון אבטחה של האתר ו/או השירותים; (ה) ניסיון להשיג סיסמא או פרטים אישיים של משתמש רשום אחר או שימוש כוזב בהם; (ו) התחזות למשתמש אחר או הצגה כוזבת של דמותך, לרבות שימוש בחשבונות משתמשת מרובים; (ז) הפרה של זכויות הפרט וזכויות משפטיות של צדדים שלישיים לרבות השמצה, הוצאת דיבה, הפחדה, הטרדה או מעקב אחר משתמשים אחרים; או (ח) הפרה של זכויות יוצרים, זכויות לפרטיות, או זכויות מוסריות של כל צד שלישי.

8. קניין רוחני
השירותים והאתר בכללותו והמידע המופיע בו, לרבות תוכנו (ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל – גם עיצובו, יישומי התוכנה שבו, השמות וסימני המסחר וכל פרט אחר המופיע בו או גלום בו), ולרבות תוכן שנמסר על ידי גופים שלישיים ו/או משתמשים כאמור לעיל, הינם קניינה הבלעדי של החברה או של הצדדים השלישיים שהתירו לחברה להשתמש בו והם מוגנים על ידי הדין, לרבות דיני מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות ודיני מדינות זרות. חוץ מכפי שהותר כאן במפורש, אינך רשאי להעתיק, לפתח, לשעתק, להפיץ, לשדר, לפרסם מחדש, לשנות, להוריד, להעלות, לשדר או לעשות כל שימוש אחר של התוכן שמופיע באתר ו/או בשירותים. אינך רשאי להסיר, לשנות או להסתיר כל סימן של זכויות יוצרים, סימן מסחרי, או סימן שירות או כל סימון אחר המסמן זכויות קניין ששולב באתר או בשירותים. כל סימני המסחר הינם סימני המסחר או סימני המסחר הרשומים של בעליהם. אין דבר בתנאי שימוש הללו המעניק לך כל זכות לשימוש בסימן מסחרי, סימן שירות, סמל מסחרי או שם מסחרי שלנו או של כל צד שלישי.

9. פרטיות
אנו עשויים להעביר את המידע שלך לשותפים עסקיים ולהציע במשותף או לא במשותף מוצרים או שירותים, או שמוצריהם או שירותיהם יוצעו באתר ו/או בשירותים שלנו. תוכל לדעת מתי צד שלישי קשור בהצעה של מוצר או שירות כששמו יופיע בהצעה, לבד או יחד עם שמנו. אנו נשתף מידע אודותיך, כולל פרטי ההתקשרות שלך ו/או גובה המשכנתא המבוקשת, עם שותפים, כמו סוכנויות/חברות ביטוח, כדי שהם יוכלו לספק לכם הצעות על ביטוח חיים או ביטוח דירה. שים לב שאיננו שולטים בנוהלי הפרטיות של השותפים העסקיים הללו. אם אינך מעוניין עוד לאפשר לצד שלישי להשתמש במידע שלך, לרבות שליחת דברי פרסומת, צור קשר עם צד שלישי זה.
במידה ואינך מעוניין כי פרטיך יועברו לאותם שותפים עסקיים כאמור לעיל נבקשך לא לעשות כלל שימוש בשירותי האתר ולא להזין את פרטיך האישיים. להסרה מרשימת החברה לקבלת דברי פרסומת, אנא פנה לחברה.

10. הגבלת אחריות
א. אנו איננו בנק, בנק/ספק משכנתאות, יועץ משפטי, ספק אשראי, יועץ מס או סוכן ביטוח וכיו"ב. אנחנו רק מספקים פלטפורמה המאפשרת מפגש בין צרכנים לבין גופים פיננסים שנותנים לצרכנים הצעות למוצרים פיננסיים, לרבות משכנתאות. המידע המתקבל באתר ו/או בשירותים מבוסס בין היתר על אלגוריתמים וניתוחים המייצרים "תמהיל מומלץ", חלקם פותחו ונוסו על ידי צדדים שלישיים. אנחנו משתדלים לספק לכם מידע שימושי ומועיל, אך איננו יכולים להבטיח את יעילות, שימושיות ו/או מהימנות של מידע כלשהוא, לרבות מידע הכלול בתמהיל המומלץ שנשלח לבנקים ו/או לגופים הפיננסיים. כמו כן, הניתוחים והמידע המסופקים, לרבות מידע הכלול בתמהיל המומלץ, יכולים להיות נכונים לרגע נתון ולהשתנות כעבור זמן ו/או עם שינוי בכל נתון שהוא. הניתוחים והמידע המסופקים, לרבות מידע הכלול בתמהיל המומלץ, תלויים בנכונות ודיוק המידע הנמסר על ידי המשתמשים – צרכנים או גופים פיננסיים. איננו אחראים על כל מידע שמשתמש מעלה באתר ו/או בשירותים. איננו אחראים על כל עסקה שמשתמשים או אחרים יקשרו עם צרכנים ו/או גופים פיננסיים ו/או בנקים. איננו ערבים לכך שכל צד שהוא יקיים את תנאי החוזה ו/או העסקה. נא לשים לב כי התמהיל המומלץ הינו נכון רק לנקודת הזמן בה הוא חושב בהתאם לנתונים שנמסרו. התמהיל כפוף לשינויים כגון שינויים ברגולציה, הנחיות מאת בנק ישראל, כוחות שוק, והוא עשוי להשתנות בהתאם. אין להעתיק את התמהיל לאדם או גוף אחר.
ב. שימושך באתר ו/או בשירותים הינם לפי שיקול דעתך הבלעדי ועל אחריותך. איננו נושאים באחריות על כל תוכן שהתקבל מצדדים שלישיים, לרבות גופים פיננסיים, אלא כפי שנאמר מפורשות בתנאי שימוש אלו. האתר בכללותו, לרבות כל מידע המופיע בו ולרבות התמהיל המומלץ, והתוכנה העומדת בבסיסו ולרבות כל השירותים מוצעים למשתמשים כמו שהם (AS IS) ובכפוף לזמינותם (AS AVAILABLE) ללא כל אחריות שהיא. אנחנו דוחים במפורש כל אחריות, לרבות, ללא הגבלה, אחריות מפורשת או משתמעת לשימושיות, אחריות מפורשת או משתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, בעלות או אי-הפרה. כל הסתמכות על האתר, השירותים או התוכן, לרבות התמהיל המומלץ, הינה באחריותך הבלעדית ואנחנו דוחים כל אחריות, מפורשת או משתמעת, (א) לגבי הדיוק, האמינות, העמידה בזמנים, האבטחה או ביצועיהם של האתר, השירותים או התוכן, לרבות התמהיל המומלץ; או (ב) שהאתר, השירותים ו/או התוכן, לרבות התמהיל המומלץ, יהיו ללא טעויות או שהטעויות, ככל שישנן, תתוקנה; או (ג) לגבי הדיוק, האיכות, העדכניות, השלמות או השימושיות של כל מידע או תוכן, לרבות התמהיל המומלץ, המוגשים באתר או בשירותים.
ג. ישנם מקורות רבים לתוכן המופיע באתר ו/או בשירותים, לרבות התמהיל המומלץ. אנחנו משתדלים שהתוכן יהיה מדויק ככל האפשר. עם זאת, אין לחברה כל אחריות בגין תכנים שמקורם בצדדים שלישיים, לרבות התמהיל המומלץ, ואין החברה ערבה למידת הדיוק של תכנים אלה. איננו מבטיחים שהתוכן באתר ו/או בשירותים, לרבות התמהיל המומלץ, יהיה מדויק, שלם, מהימן, עדכני או ללא שגיאות. איננו אחראים לכל תוכן שאינו מדויק או שהינו מוטעה. אנו מבהירים כי המידע המוצג באתר ו/או בשירותים אינו מהווה המלצה, יעוץ, יעוץ פיננסי ו/או הצעה מטעמינו לרכישת מוצר או שירות כלשהו או למתן שירות, וכל הסתמכות על המידע המוצג באתר ו/או בשירותים הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש והחברה לא תישא באחריות כתוצאה מהסתמכות המשתמש על המידע ו/או למידת התאמת המידע לשימושו של המשתמש ו/או לצרכיו. אנחנו ממליצים לכם להתייעץ עם יועצים חיצוניים לפני נקיטת כל פעולה. כל עצה או מידע, הנמסרים בעל פה או בכתב, שתקבל מהחברה לא ייצרו כל אחריות לחברה, מעבר למה שכתוב מפורשות בתנאים אלו. במידה ותסתמך על כל עצה ו/או מידע כאמור, הסתמכות זו הינה על אחריותך הבלעדית.
ד. איננו מקבלים על עצמנו כל אחריות עבור כל שגיאה, השמטה, הפסקה, מחיקה, פגם, עיכוב בפעולה או שידור, כשל בקו תקשורת, גניבה או הרס או גישה בלתי מורשית או שינוי של תוכן כלשהו. החברה אינה אחראית לכל בעיה או תקלה טכנית של כל רשת או קו טלפון ו/או אינטרנט, מערכות מחשב מקוונות, שרתים או ספקים, ציוד מחשב, תוכנה, כשל בכל אימייל הנובעים מבעיות טכניות או עומס תנועה באינטרנט או באתר או בשירותים שלנו, לרבות כל פגיעה או נזק למשתמשים או לכל מחשב של אדם הקשור או הנובע מהשתתפות או הורדת חומרים מהאתר או בקשר אתו ו/או בקשר לשירותים. בשום מקרה לא תהיה החברה אחראית לכל אובדן או נזק, לרבות פגיעה אישית או מוות, כתוצאה משימוש באתר ו/או בשירותים, מכל תוכן שפורסם או מהתנהגות של כל משתמשי האתר ו/או השירותים, בין אם בצורה מקוונת ובין אם לאו.
ה. החברה, מנהליה, נושאי המשרה בה, עובדיה, שליחיה או בעלי מניותיה בשום אופן לא יהיו אחראים כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל נזק או פיצוי שהוא, לרבות, ללא הגבלה, נזק או פיצוי כללי, אגבי, תוצאתי, עקיף, ישיר או עונשי הנובע מהשימוש באתר ובשירותים או הקשור אליהם. החבות הכוללת של החברה במסגרת כל תנאי מתנאי השימוש הללו לא תעלה על הסכום ששילמת לחברה בכדי להשתמש באתר ו/או בשירותים. אי לכך, אם לא שילמת כל סכום לחברה כדי להשתמש באתר ו/או בשירותים, החברה לא תהיה חבה לך בגין השימוש כאמור. החברה איננה אחראית על חיבורים לאינטרנט או ממנו. החברה איננה אחראית לקווי או מערכות טלפון או למערכות מחשבים או לשרתים. בשום אופן החברה לא תהיה אחראית להפסדים או לנזקים העולים מהשימוש באתר או בשירותים או מכל תוכן המועלה באתר או בשירותים, או מכל התנהגות של כל צד שלישי.

11. שיפוי
אתה מתחייב לשפות את החברה ועובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה, קבלניה ושליחיה כנגד כל טענה, תביעה, פיצוי, עלות או הוצאה (לרבות שכר טרחה והוצאות משפט) הנובעים, באופן ישיר או עקיף: (א) מהפרה של תנאים אלו על ידיך או על ידי כל מי שמשתמש במחשב שלך או בסיסמא שלך; (ב) מכל תביעה, אובדן או נזק הנובעים מהשימוש שלך, ניסיון שימוש שלך (או חוסר יכולת להשתמש) באתר ו/או בשירותים, לרבות כל עסקה שאתה מנהל באתר ו/או בשירותים; ו-(ג) מכל עבירה שלך על החוק או על התקנות.

12. הוראות שונות
ככל שנצטרך ליצור עמך קשר, אתה מסכים שנוכל לעשות זאת טלפונית ו/או באמצעים אלקטרוניים, לרבות, ללא הגבלה, דרך האימייל וסמס. אנחנו נוכל להמציא לך הודעות לכתובת האימייל, למספר הפקס או דרך הדואר לפי הפרטים ליצירת קשר שמסרת לנו בזמן הרישום. הודעות הנשלחות באימייל תחשבנה כאלו שהתקבלו בזמן המשלוח על ידינו. הודעות הנשלחות בפקס תחשבנה כאלו שהתקבלו בזמן שנקבל אישור על הקבלה כאמור. הודעות הנשלחות בדואר תחשבנה כאלו שהתקבלו 10 ימים לאחר מועד המשלוח. תנאי השימוש הללו מייצגים את ההסכם במלואו בין הצדדים לגבי הנושאים בהם הם דנים והם באים במקום כל הסכם שהוא בין הצדדים לגבי הנושאים כאמור. אין דבר בהסכם זה היוצר כל סוכנות, העסקה, מיזם משותף או שותפות בינך לבין החברה או מסמיך אותך לפעול מטעם החברה. החברה רשאית להמחות, להעביר או להסב את זכויותיה והתחייבויותיה לפי תנאי שימוש אלה, או כל חלק מהן, לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון. אינך רשאי להמחות, להעביר או להסב את זכויותיך והתחייבויותיך, או כל חלק מהן, לפי תנאי שימוש אלה, , וכל ניסיון הסבה כאמור יהיה בטל ומבוטל. במידה וייקבע שתנאי כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה על ידי בית משפט בעל סמכות, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את משמעות וכוונת התנאים המקוריים ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם. כל הפעילות באתר ו/או בשירותים וכל הקשור והכרוך בה, לרבות תנאי השימוש, יוכפפו לדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בהם ולתנאי השימוש תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו, ישראל.

בכל פנייה לחברה, לרבות דרישה לסגור את חשבונך בכל עת ו/או להפסיק לקבל דברי פרסומת מהחברה, הנך רשאי לשלוח הודעה לכתובת: support@wifix.co.il